مرور بر اساس تاریخ انتشار دکتر احد زارع رواسان

Showing results 1 to 7 of 7
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
t911173020.pdf.jpg1393ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم های مدیریت فرایندهای کسب و کار(مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی آریاساسول)دکتر سعید روحانی; دکتر احد زارع رواسان; هما دیلمی
t931213041.pdf.jpg1395ارزیابی میزان فعالیت دانشجویان در پورتال و تالارهای گفتمان بر اساس شیوه تدریس اساتید در سیستم یادگیری الکترونیکی با بهره گیری از ابزارهای داده کاوی_مطالعه موردی: موسسه آموزش عالی مهر البرزدکتر علیرضا جهانی; دکتر احد زارع رواسان; پریسا سلمانی نژاد
t891113008.pdf.jpg1393بررسی ارتباط سطح مدیریت دانش سازمان با موفقیت پیاده سازی و استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازماندکتر سعید روحانی; دکتر احد زارع رواسان; سمیه حسینی
t892113013.pdf.jpg1392بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر موفقیت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازماندکتر محمدصالح ترکستانی; دکتر احد زارع رواسان; سارا عسگری
t941213018.pdf.jpg1396بررسی تاثیر فرآیند خلق دانش بر اثربخشی یادگیری الکترونیکی ( مورد مطالعه دانشگاه مهر البرز)دکتر جلال رضایی نور; دکتر احد زارع رواسان; محمدحسن سمسارپور
t941203006.pdf.jpg1397بررسی رابطه بین کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی با رضایتمندی مشتریان مورد مطالعه بانک سرمایهدکتر سعید روحانی; دکتر احد زارع رواسان; عباس زنجانی
t931143062.pdf.jpg1396شناسایی، طبقه بندی و الویت بندی عوامل موثر بر عملکرد مهندسین ناظر ساختمانی شهرستان زاهداندکتر احسان سقط فروش; دکتر احد زارع رواسان; شبنم شهرکی