مرور بر اساس تاریخ انتشار eelvarez-Seenchez, Jose Ramen. ;