مرور بر اساس تاریخ انتشار UNet (Symposium) ; (3rd : ; 2017 : ; Casablanca, Morocco) ;