مرور بر اساس تاریخ انتشار Takagi, Tsuyoshi ; (Mathematician), ; editor ;