مرور بر اساس تاریخ انتشار Abdollahshirazi, Alireza