مرور بر اساس تاریخ انتشار Abdoli Zafarghandi, Fatemeh