مرور بر اساس تاریخ انتشار ??ren, Tuncer I., ; editor ;